Generalforsamlig Stifte 2007

1. Valg af dirigent
Valgt blev Erik Boe

2. Valg af referent
Valgt blev Birthe Poulsen

3.

4. Vedtagelse om oprettelse af et Fritidsråd i Aabenraa Kommune
Forsamlingen vedtog at stifte et Fritidsråd

5. Forslag til vedtægter, §§ 1 - 6, § 7, §§ 8 - 10, § 11, §§ 12-16
Erik Boe gennemgik "6-mandsudvalgets" forslag til vedtægter

Vedtoges uden bemærkninger

Efter en kortere drøftelse vedtoges det at ændre formuleringen således, at det klart fremgår af vedtægterne, hvor mange stemmeberettigede repræsentanter den enkelte foreninger kan stille med.

Det vil sige, at forsamlingen mente, at der skulle kunne møde flere end de stemmeberettigede til repræsentantskabsmøderne. De ændrede formulering blev herefter vedtaget, jf. vedhæftede vedtægter. Ændringerne er markeret med rødt.

Drøftelsen gik endvidere på, at større foreninger skulle kunne møde med flere repræsentanter, da de repræsentere langt flere medlemmer. Dette var der dog ikke flertal for, da de små foreninger i så fald kunne risikere at bliver underkendt af et flertal fra de større foreninger.

Efter en samlet vurdering enedes forsamlingen om, at vedtage fordelingen og så se efter en funktionsperiode, om der var problemer med fordelingen i praksis.

Vedtoges uden bemærkninger

Vedtoges at "idrætslivet" ændres til "fritidslivet"

Det drøftedes herunder, hvorfor kun spejderne forlods kunne få en plads i bestyrelsen, da der er andre foreninger, der også kunne have en særstilling. Flere gav udtryk for, at de ikke mente spejderne havde en særstilling.

Birte Nilausen forklarede hvori forskellene kunne antages at bestå.

Det drøftede endvidere, om det var normalt at formanden vælges direkte i stedet af/mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Det vedtoges at fastholde formuleringen, og se hvordan det vil virke i praksis, da der jo er mulighed for at ændre vedtægterne ved næste repræsentantskabsmøde, hvis der skulle blive problemer.

Der blev udtryk betænkelighed ved, at Fritidsrådets formue ved opløsning ville gå til nogen, der ikke var berettiget. Men udelukkende de tilsluttede foreninger vil kunne vedtage fordelingen. da disse jo opfylder betingelserne for at være medlemmer, kunne dette ikke være noget problem

Vedtoges herefter uden bemærkninger.

De samlede vedtægter godkendtes herefter.

6. Indmeldelsesprocedure
Gerda Thielsen redegjorde for, at hver forening ville få tilsendt en tilmeldingsblanket, hvoraf fremgår de oplysninger, der er nødvendige at afgive for at blive medlem.

Kontingent:
200 kr. (<200 medlemmer)
400 kr. (> 200 medlemmer)
600 kr. (> 450 medlemmer)

7. Valg - Der blev opstillet to forslag til valg af formand. Udover spejdernes repræsentant blev foreslået 12 kandidater til at indgå i bestyrelsen.

Til stemmetællere blev valgt

Hans Chr. Hoegh
Egon Frandsen
Arno Gormsen
Peter Asmussen

Til formand blev valgt:
Sten Scheller med 69 stemmer mod 21 stemmer til Jan Bundgaard. 2 stemmer var blanke.

Til bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Birte Nilausen (Spejderne)
Gerda Thielsen (Holbøl IF) 55 stemmer
Aase Rasmussen (Rødekro Tennis) 54 stemmer
Erik Boe (Løjt IF) 54 stemmer
Frank Thietje (Bov IF) 44 stemmer
Jørn Rasmussen (Felsted IF) 40 stemmer
Hans J. Christiansen (Aab. Firmaidræt) 40 stemmer
Peter Kaczmarek (Nr. Hostrup U) 33 stemmer
Peter Asmussen (Apenrader Ruderv.) 32 stemmer
Jan Bundgaard (Hjordkær UIF) 31 stemmer

Til suppleanter blev valgt:

Torben Madsen (Billardklub Aabenraa) 26 stemmer
Kjeld Møbjerg (Aabenraa Roklub) 21 stemmer

Den sidste kandidat Uwe Tramm fik 4 stemmer og blev ikke valgt.

Spejdernes repræsentant samt repræsentanter med flest stemmer på valg i ulige år, de øvrige i lige år.

Til revisorer blev valgt:

Kjeld Møbjerg
Ida Hansen

Hvis Kjeld Møbjerg kommer til at indgå i bestyrelsen som suppleant, fratræder han i konsekvens heraf som revisor.

Til revisorsuppleant blev valgt:

Birthe Poulsen

8. Evt.
Tak for fremmødet.